Všeobecné obchodné podmienky GHP connection si môžete stiahnuť tu: 

Všeobecné obchodné podmienky
pre pripojenie do elektronickej komunikačnej siete a sprostredkovanie pripojenia do siete Internet
firmy GHP connection, s.r.o.

sú vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len „zákon”).
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018.

 

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 1. GHP connection, s.r.o. so sídlom Richvald 169, 085 01 Bardejov, IČO: 46 273 107, zapísaná v obchodnom registri súdu Prešov, odiel Sro, pod vložkou číslo 24743/P (ďalej len „GHP connection“) je podnik, ktorý v rozsahu povolení vydaných Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky je oprávnený poskytovať verejné elektronické komunikačné služby v oblasti pripojenia do siete Internet.
 2. GHP connection, ako poskytovateľ verejných telekomunikačných služieb za podmienok stanovených zákonom o elektronických komunikáciách vstupuje do právnych vzťahov so svojimi užívateľmi na základe uzatvorených písomných Zmlúv o pripojení a poskytovaní telekomunikačných služieb(ďalej len „Zmluva o pripojení“ resp. „zmluva“).
 3. Za účelom bližšieho stanovenia vzájomných práv a povinností medzi GHP connection ako podnikom poskytujúcim verejné elektronické komunikačné služby a osobami, ktoré vyššie uvedeným spôsobom vstupujú do právnych vzťahov s GHP connection, vydáva GHP connection Všeobecné obchodné podmienky.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane všetkých zmluvných dokumentov uzavretých medzi GHP connection a jej zmluvným partnerom v tej istej súvislosti upravujú záväzkový vzťah vzniknutý pri poskytovaní vybranej verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenia do siete Internet medzi GHP connection ako podnikom poskytujúcim elektronickú komunikačnú službu pripojenia do siete Internet a fyzickými alebo právnickými osobami ako užívateľmi tejto verejnej elektronickej komunikačnej služby, ktoré v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami platne uzavreli s GHP connection Zmluvu o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenia do siete Internet.

 

Článok II.
Vymedzenie základných pojmov

 1. Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok a v rámci právnych vzťahov GHP connection s Užívateľmi vznikajúcich pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb GHP connection, sa nižšie uvedené pojmy budú vykladať tak, ako sú vyložené v tomto článku.
 2. Pod nasledovnými pojmami sa rozumie:

„Podnik“ je každá osoba, ktorá je oprávnená poskytovať sieť, službu alebo sieť a službu v oblasti elektronických komunikácií bez ohľadu na právnu formu a spôsob financovania.

„firma GHP connection“, prípadne „GHP connection,” je firma GHP connection, s.r.o., so sídlom Richvald 169, 085 01 Bardejov, IČO 46 273 107. GHP connection je zmluvnou stranou v Zmluve o pripojení uzavretej s Užívateľom.
„Užívateľ” je osoba, ktorej GHP connection poskytuje akýkoľvek druh elektronických komunikačných služieb v zmysle povolení vydaných Telekomunikačným úradom. Touto osobou sa rozumie tiež fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o pripojenie do siete Internet prostredníctvom ňou vybranej verejnej elektronickej komunikačnej služby poskytovanej GHP connection, pričom túto verejnú elektronickú komunikačnú službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje iné verejné elektronické služby, a s ktorou GHP connection uzavrie platnú Zmluvu o pripojení.
„Všeobecné obchodné podmienky” v skratke „VOP“ sú tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich dodatkov platných pre jednotlivé elektronické komunikačné služby a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o pripojení.
 „Cenník“, je tarifa, vydaná GHP connection v súlade so zákonom. Ide o písomný, firmou GHP connection vydávaný zoznam cien, za ktoré GHP connection poskytuje jednotlivé telekomunikačné a súvisiace služby. Cenník platný ku dňu podpisu zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o pripojení.
„Zákonom“ sa rozumie Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v jeho platnom znení.
„Aktivácia/deaktivácia“ je úkon firmy GHP connection, ktorý umožní/znemožní užívateľovi využívanie služieb spoločnosti.
„Sieť GHP connection“ je sústava všetkých funkčne prepojených technických zariadení prevádzkovaných a používaných GHP connection, alebo jej dodávateľov i subdodávateľov pri poskytovaní elektronickej komunikačnej služby pripojenia do siete Internet.
„Sieť Internet “ medzinárodná verejná informačná dátová elektronická komunikačná sieť.
„Koncové zariadenie Užívateľa“ je technické zariadenie Užívateľa pripojené priamo alebo nepriamo ku koncovému bodu Siete GHP connection určené na prijímanie, vysielanie, spracovanie alebo uchovanie informácií prenášaných v súvislosti s využívaním Služby, prostredníctvom ktorého sa Užívateľ pripája cez GHP connection na Sieť Internet . Koncové zariadenie Užívateľa musí byť v zhode s technickými požiadavkami ustanovenými osobitnými právnymi predpismi.

„Koncové zariadenie GHP connection“ je technické zariadenie GHP connection pripojené ku koncovému bodu Siete GHP connection určené na prijímanie, vysielanie, spracovanie alebo uchovanie informácií prenášaných v súvislosti s využívaním Služby, prostredníctvom ktorého sa Užívateľ pripája cez GHP connection na Sieť Internet.
„Technické zariadenie GHP connection“ je technické zariadenie GHP connection, ktoré je využívané pri plnení záväzkov firmy GHP connection stanovených Zmluvou o pripojení, na ktoré sa obvykle pripája Koncové zariadenie Užívateľa. Technické zariadenie je súčasťou Siete GHP connection.
„Miesto inštalácie“ je miesto, v ktorom bude umiestnené Koncové zariadenie Užívateľa a/alebo Koncové zariadenie spoločnosti GHP connection a/alebo Technické zariadenie spoločnosti GHP connection.
„Služba“ je konkrétna Užívateľom vybraná verejná elektronická komunikačná služba pripojenia do Siete Internet , obsahom ktorej je prenos dát z/do Koncového zariadenia Užívateľa do/z koncového technického zariadenia inej osoby v inej elektronickej komunikačnej sieti prostredníctvom Siete GHP connection, a ktorá je na základe Zmluvy o pripojení v konkrétnom obsahu a úrovni poskytovaná Užívateľovi firmou GHP connection.
„Porucha“ je stav úplne znemožňujúci užívanie služby.
„Vnútorný účet užívateľa“ (ďalej len „účet“) je konto, prostredníctvom ktorého je registrované a tarifikované využívanie služieb Užívateľom.
“Pripojenie do Siete Internet “ je pripojenie Koncového zariadenia Užívateľa do Siete GHP connection, prostredníctvom ktorého môže Užívateľ bez akéhokoľvek výrazného obmedzenia využívať Službu v zmysle podmienok dohodnutých Zmluvou o pripojení.

 

Článok III.
Predmet Zmluvy o pripojení

 1. Zmluvou o pripojení sa GHP connection zaväzuje Užívateľovi pripojiť jeho koncové telekomunikačné zariadenie na verejnú elektronickú komunikačnú sieť a poskytovať alebo sprístupniť s tým súvisiacu verejnú elektronickú komunikačnú službu, prípadne aj zriadiť potrebné pripojenie na verejnú elektronickú komunikačnú sieť alebo poskytnúť inú službu a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za používanie verejnej elektronickej komunikačnej siete GHP connection a za poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby.
 2. GHP connection sa zaväzuje zriadiť Užívateľovi počas trvania Zmluvy o pripojení prístup k Sieti GHP connection a sprístupniť Službu a plniť všetky ďalšie povinnosti z nej vyplývajúce tak, ako sú stanovené Zmluvou o pripojení a VOP.
 3. Ak nie je v Zmluve o pripojení uvedené inak, tak súčasťou poskytovania Služby podľa čl. II bod 2 VOP je výlučne záväzok GHP connection poskytnúť Užívateľovi Pripojenie do Siete Internet prostredníctvom Siete GHP connection alebo v súčinnosti s ostatnými Podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné služby.
 4. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, pri plnení svojho záväzku poskytovať Službu poskytuje GHP connection Užívateľovi aj technické zariadenia potrebné na používanie Služby.
 5. Podstatnými náležitosťami Zmluvy o pripojení sú dojednaný druh verejnej elektronickej komunikačnej služby, miesto jej poskytovania a cena za službu. Ak nie je v zmluve o pripojení určený čas poskytovania, platí, že sa služba bude poskytovať na neurčitý čas.

 

Článok IV.
Uzatvorenie Zmluvy o pripojení

 1. K uzatvoreniu Zmluvy o pripojení dochádza podpísaním zmluvy vydanej GHP connection. Podmienkou na uzatvorenie zmluvy o pripojení je predloženie dokladov, ktoré preukazujú totožnosť záujemcu, jeho fakturačnú adresu ako aj iných dokladov požadovaných pre uzatvorenie konkrétneho druhu služby. Podrobná informácia o požadovaných dokladoch je k dispozícii v sídle GHP connection.
 2. GHP connection a Užívateľ vstupujú zmluvne do vzájomných práv a povinností na základe Zmluvy o pripojení.
 3. Zmluva o pripojení je platne uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Ak nedôjde k jej podpísaniu v jeden deň, považuje sa Zmluva o pripojení za uzavretú v deň podpisu zmluvy tou zmluvnou stranou, ktorá zmluvu podpísala neskôr.
 4. Zmluva o pripojení môže znieť len na jedného Užívateľa.
 5. Za Užívateľa podpisuje Zmluvu o pripojení priamo Užívateľ alebo jeho splnomocnený alebo zákonný zástupca. Splnomocnený zástupca je povinný preukázať svoje oprávnenie písomným plnomocenstvom s overeným podpisom splnomocniteľa. Zákonný zástupca je povinný sa preukázať originálom alebo overenou kópiou príslušného rozhodnutia alebo osvedčenia štátneho alebo iného povereného orgánu. U právnickej osoby podpisuje zmluvu o pripojení jej štatutárny zástupca právoplatne zapísaný do príslušného obchodného alebo iného zákonom určeného registra, alebo iné osoby na to oprávnené podľa príslušných právnych predpisov,  prípadne osoby nimi písomne splnomocnené.

 

Článok V.;
Podmienky poskytovania a odmietnutia poskytovania elektronických komunikačných služieb Užívateľom

 1. Každá fyzická osoba a každá právnická osoba má právo stať sa Užívateľom verejných elektronických komunikačných služieb GHP connection za podmienok stanovených v Zákone, v Zmluve o pripojení, vo VOP GHP connection, v Cenníku a v iných prípadných prílohách k príslušnej Zmluve o pripojení.
 2. GHP connection poskytuje Užívateľovi Službu, a to len v prípade riadneho a včasného splnenia všetkých záväzkov Užívateľa stanovených v Zmluve o pripojení a vo VOP, s výnimkou prípadov uvedených v týchto VOP.
 3. GHP connection je oprávnená odmietnuť uzavretie Zmluvy o pripojení v prípadoch uvedených vo VOP a v Zákone. Ak nebudú dané podmienky na odmietnutie uzavretia Zmluvy o pripojení podľa Zákona alebo podľa týchto VOP, uzavrie GHP connection Zmluvu s každým záujemcom, ktorý splní podmienky stanovené týmito VOP a Zákonom.
 4. GHP connection poskytuje Službu na území Slovenskej republiky, a to v závislosti od Miesta inštalácie a svojich technických možností.
 5. GHP connection neuzatvorí so žiadateľom Zmluvu o pripojení, ak záujemca nechce pristúpiť na všetky zmluvné podmienky užívania elektronických komunikačných služieb GHP connection a ak nepredloží všetky požadované dokumenty potrebné pre uzatvorenie Zmluvy o pripojení. GHP connection taktiež neuzatvorí so záujemcom Zmluvu o pripojení, ak sa možno, najmä s ohľadom na predchádzajúce skúsenosti, odôvodnene domnievať, že záujemca nebude dodržiavať niektoré z podmienok stanovených v Zmluve o pripojení, VOP alebo v Cenníku, a to najmä preto, že je dlžníkom GHP connection alebo iného poskytovateľa elektronických komunikačných služieb alebo ak GHP connection už predtým odstúpila od zmluvy o pripojení s ním.
 6. GHP connection má právo odmietnuť uzavrieť zmluvu o pripojení taktiež, ak je jej poskytovanie v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu technicky neuskutočniteľné.
 7. GHP connection je oprávnená dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby podľa ustanovení Zákona a VOP bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy o pripojení, a to v prípade, ak Užívateľ :
   • zneužíva Službu, a to až do odstránenia zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich toto zneužívanie. Zneužívaním Služby je napríklad najmä:
    • vykonávanie akejkoľvek nezákonnej alebo inej nevhodnej aktivity, ktorá je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky prostredníctvom poskytovanej Služby;
    • šírenie a umožnenie šírenia nezákonnej alebo nevhodnej komunikácie, šírenie a umožnenie šírenia počítačových vírusov;
    • šírenie a umožnenie šírenia nevyžiadaných a obťažujúcich správ;
    • porušovanie a umožnenie porušovania autorských alebo vlastníckych práv;
    • narušenie bezpečnosti sietí a systémov;
    • neoprávnený prístup alebo pokus o získanie neoprávneného prístupu k údajom v sieťach a systémoch;
    • preťaženie sietí a systémov;
    • keď sa po uzavretí Zmluvy o pripojení preukáže, že Užívateľ je dlžníkom iného Podniku
   • nezaplatí v lehote splatnosti cenu za poskytovanie Služby alebo jej časť, a to až do úplného zaplatenia ceny za poskytovanie Služby vrátane príslušenstva alebo do zániku Zmluvy;
   • porušil ustanovenia Zmluvy o pripojení alebo VOP.
  • V prípade, že GHP connection preruší, resp. obmedzí alebo zastaví v zmysle bodu 7 tohto článku VOP poskytovanie Služby Užívateľovi, nezakladá toto konanie GHP connection povinnosť zaplatenia akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady Užívateľovi .
  • V prípade opätovného poskytovania Služby podľa Zmluvy po odpadnutí dôvodu určeného v bode 7 tohto článku VOP je GHP connection oprávnená požadovať od Užívateľa úhradu nákladov s tým spojených podľa Zmluvy a Tarify platnej v čase opätovného aktivovania Služby pre Užívateľa bez zmeny podmienok Zmluvy o pripojení uzavretej medzi oboma zmluvnými stranami.
  • Užívateľ môže právo užívať elektronickú komunikačnú službu previesť na iného len so súhlasom GHP connection.

 

Článok VI.
Práva GHP connection voči Užívateľom

GHP connection má právo:

 1. na zaplatenie ceny poskytnutej verejnej elektronickej komunikačnej služby podľa platného Cenníka,
 2. na náhradu škody spôsobenej na verejnej elektronickej komunikačnej sieti a na verejnom telekomunikačnom zariadení GHP connection,
 3. odmietnuť uzavrieť Zmluvu o pripojení, ak je to v súlade s VOP a zákonom,
 4. dočasne prerušiť poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby z dôvodu:
  • jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívanie,
  • nezaplatenia splatnej ceny do 15 dní odo dňa doručenia upomienky, a to až do zaplatenia, alebo do zániku Zmluvy o pripojení.
 5. vykonávať všetky zmeny zariadení, pokiaľ ich uzná za nevyhnutné a prípustné,
 6. GHP connection je oprávnená na nevyhnutne nutný čas prerušiť, resp. obmedziť poskytovanie služieb bez predchádzajúceho upozornenia a náhrady, pokiaľ si to vyžadujú jeho technické, prevádzkové alebo organizačné dôvody napr. údržba, oprava alebo reštrukturalizácia siete, štrajky, havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branné pohotovosti štátu a pod.,
 7. GHP connection je oprávnená prerušiť poskytovanie služieb v prípade úplného alebo čiastočného neplatenia faktúr Užívateľom v lehote ich splatnosti, po predchádzajúcom náležitom upozornení Užívateľa a uplynutí dohodnutej lehoty na zaplatenie, a to bez akejkoľvek náhrady Užívateľovi. Opätovná aktivácia služieb je možná až po úplnom uhradení všetkých splatných finančných záväzkov Užívateľa v prospech GHP connection,

 

Článok VII.
Povinnosti GHP connection voči Užívateľom

GHP connection je povinná:

 • uzavrieť Zmluvu o pripojení s každým záujemcom o poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby, ak nie je dôvod na jej odmietnutie,
 • predkladať Užívateľovi vyúčtovanie poskytnutej telekomunikačnej služby,
 • vrátiť pomernú časť ceny za dobu neposkytovania verejnej telekomunikačnej služby v prípade zavinenia zo strany GHP connection. Spôsob určenia pomernej časti ceny a podmienky vrátenia pomernej časti ceny určuje čl. XIII. ods. 8 VOP GHP connection,
 • informovať Užívateľov na ich žiadosť o elektronických komunikačných službách,
 • informovať zákazníka o forme, rozsahu a spôsobe poskytovania služby,
 • pokiaľ možno vopred a včas oznámiť Užívateľom telekomunikačných služieb buď priamo, alebo iným vhodným spôsobom obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo iné nepravidelnosti v poskytovaní elektronických komunikačných služieb. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čas mimoriadnych opatrení a v prípade výkonu prác potrebných pre prevádzku, údržbu a opravu Siete GHP connection alebo výkonu prác potrebných v snahe vyhnúť sa chybám v Sieti GHP connection, ak sú tieto práce vykonávané v dobe medzi 01:00 hod. až 05:00 hod. a jednotlivé súvislé prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Služby neprekročí 30 minút a v dobe medzi 05:00 hod až 01:00 hod. neprekročí 15 minút,
 • informovať Užívateľa o zvýšení cenníka a to minimálne 1 mesiac predtým, než sa tieto zmeny stanú účinnými,
 • bezodplatne odstrániť poruchy vzniknuté bez zavinenia Užívateľa a to v čo najkratšom čase od oznámenia alebo od zistenia poruchy,
 • zabezpečovať ochranu osobných údajov Užívateľa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • zabezpečiť aktiváciu a zapojenie koncového zariadenia na žiadosť užívateľa podľa platného Cenníka.

 

Článok VIII.
Práva užívateľov voči GHP connection

Užívateľ má právo:

 • na uzavretie Zmluvy o pripojenie za podmienok stanovených vo VOP GHP connection,
 • na poskytnutie verejnej elektronickej komunikačnej služby v rozsahu dohodnutom v Zmluve o pripojení, VOP GHP connection a za cenu podľa platného Cenníka,
 • na odstránenie porúch v súlade s VOP GHP connection.

 

Článok IX.
Povinnosti Užívateľov voči GHP connection

Užívateľ je povinný :

 • používať verejnú elektronickú komunikačnú službu iba v súlade s príslušnou Zmluvou o pripojení a VOP,
 • platiť cenu v súlade so Zmluvou o pripojení a platným Cenníkom a VOP,
 • používať výlučne Koncové zariadenia schválené alebo uznané Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky,
 • v prípade zistenia nefunkčnosti Služby nahlásiť zistenú závadu max. do 2 hodín na telefónne čísla GHP connection.
 • urobiť všetky opatrenia vedúce k zabráneniu zneužitia služieb GHP connection.
 • znášať všetky výdavky a akékoľvek platby zaplatené GHP connection (náhrada škody tretím osobám, náklady na opravu atď.), ktoré vzniknú v dôsledku porušenia tohto článku,
 • písomne oznámiť GHP connection akúkoľvek zmenu v údajoch poskytnutých GHP connection pri uzavretí Zmluvy o pripojení, a to najmä oznámiť zmenu bydliska (sídla), obchodného mena, fakturačnej adresy a osôb oprávnených konať v mene Účastníka, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa vzniku prípadnej zmeny,
 • platiť GHP connection všetky svoje peňažné záväzky vyplývajúce z Cenníka a zo Zmluvy o pripojení včas, v dohodnutej výške a v súlade s VOP a Zmluvou o pripojení,
 • zabezpečiť na svoje náklady prípravu Miesta inštalácie Koncového zariadenia GHP connection a/alebo Technického zariadenia GHP connection, uschovať Koncové zariadenie GHP connection a/alebo Technické zariadenie GHP connection do doby jeho inštalácie, zabezpečiť všetky nevyhnutné povolenia dotknutých subjektov s takýmto umiestnením Koncového zariadenia GHP connection a/alebo Technického zariadenia GHP connection,
 • vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby nebolo žiadnym spôsobom umožnené využitie/zneužitie Služby tretími osobami,
 • dodržiavať všetky opatrenia potrebné k tomu, aby počas trvania Zmluvy nevznikla v Sieti GHP connection alebo akomkoľvek Koncovom zariadení GHP connection a/alebo Technickom zariadení GHP connection žiadna škoda, a to ani v prípade náhodnej udalosti,
 • počas trvania ako aj po ukončení zmluvy umožniť oprávneným osobám GHP connection prístup do priestorov užívateľa za účelom vykonania nevyhnutných inštalačných alebo deaktivačných úkonov pri odobratí zariadenia,
 • Užívateľ nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zásahy na Koncových zariadeniach GHP connection a Technických zariadeniach GHP connection, ani s nimi akýmkoľvek spôsobom manipulovať a nakladať. Koncové zariadenia GHP connection a Technické zariadenia GHP connection sú počas celej doby trvania Zmluvy vo výlučnom vlastníctve GHP connection.
 • Koncové zariadenia užívateľa sú počas doby prvej viazanosti od zapojenia Užívateľa vo výlučnom vlastníctve GHP connection. Podrobnosti o zariadení a vlastníctve Koncového zariadenia užívateľa počas využívania služby sú určené v Zmluve o pripojení.

 

Článok X.
Zmeny v Zmluve o pripojení
A. Zmeny zo strany Užívateľa

 1. Užívateľ má právo na zúženie rozsahu poskytovaných elektronických komunikačných služieb, ktoré sú predmetom jeho Zmluvy o pripojení alebo na rozšírenie predmetu jeho zmluvy o pripojení o ďalšie služby podľa platnej ponuky Cenníka, a to formou dodatku k príslušnej Zmluve o pripojení.
 2. K uzatvoreniu dodatku k príslušnej Zmluve o pripojení dochádza jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami.
 3. V prípade zúženia rozsahu predmetu poskytovaných telekomunikačných služieb je príslušný dodatok k Zmluve o pripojení účinný k 1. dňu mesiaca nasledujúceho po vyplnení žiadosti Užívateľa o zúženie rozsahu poskytovaných služieb, ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté inak. Zúžením rozsahu predmetu poskytovaných telekomunikačných služieb sa nemení pôvodná viazanosť zmluvy.
 4. V prípade rozšírenia rozsahu predmetu poskytovaných telekomunikačných služieb je príslušný dodatok k Zmluve o pripojení účinný dňom podpisu oboch zmluvných strán. Rozšírením rozsahu predmetu poskytovaných služieb sa mení aj viazanosť pôvodnej služby podľa zmluvy na vyššiu dňom podpisu oboch zmluvných strán.
 5. Podmienkou na rozšírenie predmetu Zmluvy o pripojení je predloženie dokladov a preukázanie totožnosti zo strany Užívateľa tak, ako keby išlo o uzatvorenie novej Zmluvy o pripojení.
 6. Popri vyššie uvedených zmenách má užívateľ právo kedykoľvek písomne požiadať o uskutočnenie akejkoľvek inej zmeny v príslušnej Zmluve o pripojení, ktoré GHP connection pripúšťa.
 7. Za vykonanie príslušných zmien na žiadosť užívateľa má GHP connection právo požadovať zaplatenie poplatku v súlade s platným Cenníkom.

 

B. Zmeny zo strany GHP connection

 1. V súlade so zákonom a inými všeobecne platnými právnymi predpismi je GHP connection oprávnená jednostranne úplne alebo čiastočne upraviť alebo zmeniť Cenník a VOP.
 2. GHP connection má taktiež právo v rozsahu stanovenom všeobecne platnými právnymi predpismi rozhodnúť o tom, že určitý konkrétny druh ním poskytovaných služieb nebude ďalej poskytovať, t.j. má právo poskytovanie určitého druhu elektronickej komunikačnej služby zrušiť. GHP connection, ak mu to technické, ekonomické a organizačné možnosti umožňujú, sa v tomto prípade zaväzuje takto zrušenú službu nahradiť inou, technicky i cenovo blízkou elektronickou komunikačnou službou.
 3. GHP connection je o zmene Cenníka alebo VOP alebo o zrušení určitého druhu elektronickej komunikačnej služby a jej nahradení inou technicky i cenovo príbuznou telekomunikačnou službou povinná Užívateľov, na ktorých Zmluvu o pripojení sa takéto zmeny priamo vzťahujú, upovedomiť, a to najneskôr 1 mesiac pred dňom účinnosti takejto zmeny Cenníka alebo VOP GHP connection.
 4. Vykonané zmeny Cenníka alebo VOP GHP connection, alebo náhrada zrušenej služby za inú technicky a cenovo blízku sú účinné k dňu uvedenému v príslušných zmenách.
 5. Dohoda o zmene ceny (podľa Cenníka) a VOP alebo o rušení určitého druhu elektronickej komunikačnej služby a jej nahradení inou technicky i cenovou príbuznou telekomunikačnou službou medzi GHP connection a Užívateľom sa považuje za platne uzavretú v okamihu prvého využitia Služieb počas účinnosti zmenenej ceny služieb, prípadne zmenených VOP a druhu elektronickej komunikačnej služby podľa Cenníka, s ktorým bol Užívateľ riadne oboznámený.
 6. Po doručení príslušného upovedomenia o vykonaných zmenách má Užívateľ právo príslušnú Zmluvu o pripojení z tohto dôvodu vypovedať najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola Užívateľovi oznámená. Ak podnik neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca, od kedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok. Užívateľ nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy, alebo orgánu Európskej únie.
 7. Ak užívateľ po doručení príslušného oznámenia o zmenách Cenníka alebo VOP GHP connection alebo oznámenia o zrušení elektronickej komunikačnej služby a jej nahradení inou technicky a cenovo blízkou Zmluvu o pripojení nevypovie v lehote stanovenej v ods. 6 tohto článku, je v tomto prípade nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny platne uzavretý dodatok k Zmluve o pripojení, u ktorého sa nevyžaduje písomná forma, pokiaľ jeho obsahom je:
  • zmena dohodnutej ceny za dotknutú poskytovanú službu v prípade zmeny Cenníka,
  • zmena iných zmluvných podmienok v prípade zmeny VOP GHP connection alebo
  • zmena predmetu Zmluvy o pripojení, čo do špecifikácie druhu poskytovanej služby v prípade zrušenia elektronickej komunikačnej služby a jej nahradenia inou technicky a cenovo príbuznou.
 8. Zmluvu je možné meniť výlučne po dohode oboch zmluvných strán formou písomne uzavretého Dodatku.
 9. V prípade, že sa v súlade s týmto článkom zmenia VOP alebo Cenník, je dohoda o zmene týchto dokumentov platná okamihom prvého využitia Služby Užívateľom za účinnosti zmenených VOP alebo Cenníka, s ktorými bol Užívateľ riadne oboznámený s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny VOP alebo Cenníka, pokiaľ nedošlo k platnému ukončeniu Zmluvy o pripojení.

 

Článok XI.
Zánik Zmluvy o pripojení

 1. Zmluva o pripojení zaniká
  • uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
  • dohodou účastníkov zmluvy,
  • odstúpením od zmluvy,
  • výpoveďou,
  • ak tak ustanovuje osobitný predpis
 2. Užívateľ môže odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak mu GHP connection
  • oznámi zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a účastník tieto zmeny neakceptuje,
  • opakovane ani po reklamácii neposkytuje verejnú službu podľa Zmluvy o pripojení alebo ju poskytuje s podstatnými vadami,
  • opakovane neodstráni reklamovanú závadu verejnej služby v určenom čase.
 3. Užívateľ môže vypovedať Zmluvu o pripojení uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.
 4. GHP connection môže v súlade so zákonom a týmito VOP odstúpiť od zmluvy o pripojení, ak Užívateľ
  • opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,
  • nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti,
  • pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu GHP connection zariadenie neodpojí,
  • opakovane používa verejnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje podniku kontrolu jej používania,
  • opakovane porušuje podmienky Zmluvy o pripojení,
  • nesplnil ktorúkoľvek z oznamovacích povinností stanovených VOP a Zmluvou o pripojení,
  • protiprávnym konaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom opakovane zneužíva Službu,
  • je v úpadku alebo vstúpil do likvidácie,
  • na užívateľa bol vyhlásený konkurz alebo konkurz na majetok užívateľa bol zamietnutý pre nedostatok majetku,
  • na majetok užívateľa bola nariadená exekúcia,
  • odmieta dostatočne spolupracovať pri riešení možných technických alebo administratívnych problémov spojených s  poskytovaním Služby.
 5. GHP connection môže vypovedať Zmluvu o pripojení, ak ďalej nemôže poskytovať verejnú službu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby. Ak GHP connection vypovie Zmluvu o pripojení z dôvodu modernizácie verejných služieb, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania verejnej služby podľa uzavretej Zmluvy o pripojení, je povinný s výpoveďou doručiť Užívateľovi ponuku na poskytovanie inej, technicky a cenovo blízkej verejnej služby s jej zvýhodneným zriadením.
 6. Ak Užívateľ vypovie Zmluvu o pripojení v dobe platnej viazanosti Služby, je povinný uhradiť GHP connection zmluvnú pokutu podľa platného Cenníka. Zmluvná pokuta môže byť znížená o alikvótnu čiastku podľa doby riadneho užívania služby, ak si Užívateľ do doby vypovedania služby riadne plnil všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení a týchto všeobecných obchodných podmienok.
 7. Výpovedná lehota je jeden mesiac, je rovnaká pre obe zmluvné strany. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca po riadnom doručení výpovede.
 8. Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.
 9. Ak bola Zmluva o pripojení uzatvorená písomne, zaniká platnosť takejto zmluvy aj podpísaním písomnej dohody o ukončení platnosti zmluvy. V prípade uzatvorenia Zmluvy o pripojení iným spôsobom si GHP connection vyhradzuje právo určiť formu dohody o ukončení platnosti zmluvy.
 10. Smrťou fyzickej osoby, ktorá je užívateľom verejnej elektronickej komunikačnej služby alebo vyhlásením takejto fyzickej osoby za mŕtvu zaniká Zmluva o pripojení. Zmluva o pripojení taktiež zaniká zánikom právnickej osoby, ktorá bola užívateľom verejnej elektronickej komunikačnej služby.
 11. V prípade zániku zmluvy je Užívateľ alebo jeho právny nástupca povinný uhradiť všetky záväzky voči GHP connection v lehote 10 dní od doručenia konečného vyúčtovania.

 

Článok XII.
Vymedzenie územia poskytovania verejných telekomunikačných služieb

 1. GHP connection poskytuje verejné elektronické komunikačné služby na území Bardejovského okresu.
 2. Spôsob a rozsah poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby na konkrétnych častiach územia je závislý od technických možností a schopností GHP connection, ako aj od ekonomickej únosnosti poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby v konkrétnej časti územia Bardejovského okresu.

 

 

Článok XIII.
Zodpovednosť GHP connection

 1. GHP connection zodpovedá za zavinené porušenie povinností vyplývajúcej mu z platnej Zmluvy o pripojení.
 2. V prípade škody vzniknutej Užívateľovi zavinenej porušením zmluvných podmienok zo strany GHP connection ma Užívateľ nárok na náhradu vzniknutej škody.
 3. GHP connection je povinná v prípade svojej zodpovednosti nahradiť Užívateľovi skutočnú škodu, nie však ušlý zisk.
 4. Užívateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností GHP connection bolo spôsobené konaním Užívateľa alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol užívateľ povinný. Užívateľ nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jeho povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.
 5. GHP connection je podľa vlastného výberu oprávnená nahradiť Užívateľovi škodu buď v peniazoch alebo uvedením do pôvodného stavu, ak je to možné.
 6. V ostatnom sa na zodpovednosť GHP connection voči Užívateľovi vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 7. GHP connection nenesie voči Užívateľovi zodpovednosť za vznik škody, ktorú môže spôsobiť obsah údajov prenášaných Užívateľom v Sieti Internet .
 8. Zodpovednosť GHP connection za škodu spôsobenú Užívateľovi v dôsledku riadneho neplnenia si povinností určených Zmluvou o pripojení a VOP je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť Užívateľom uhradenej ceny za poskytovanie Služby alebo pomerne znížiť cenu za poskytovanie Služby za obdobie chybného poskytovania Služby. Pomerná cena sa vypočíta ako 0,138 % za každú hodinu nedostupnosti prekračujúcu stanovenú akceptovateľnú dobu nedostupnosti Služby z pravidelného poplatku za dané obdobie podľa podmienok Zmluvy o pripojení a VOP, ak tento nárok Účastník uplatnil v GHP connection písomne najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania Služby.(V praxi to znamená vrátenie tej časti vyfakturovanej sumy za dobu, kedy bola Služba nedostupná.)
 9. GHP connection nezodpovedá Užívateľovi za vznik škody spôsobenej technickou, kapacitnou a/alebo inou nespôsobilosťou inej pevnej alebo mobilnej verejnej elektronickej komunikačnej siete iného Podniku, prostredníctvom ktorej sa Užívateľ pripája na Sieť GHP connection a Sieť Internet .
 10. GHP connection nenesie zodpovednosť za obsah a bezpečnosť údajov a dát prenášaných Užívateľom, ak je možnosť ich nechráneného získania v mieste Koncového zariadenia Užívateľa, Koncového zariadenia GHP connection alebo v Sieti Internet .

 

Článok XIV.
Zodpovednosť Užívateľa

 1. Užívateľ je v celom rozsahu zodpovedný za fyzické poškodenie Koncového zariadenia.
 2. Zodpovednosť Užívateľa za nesplnenie povinnosti zaplatiť cenu za poskytnuté elektronické komunikačné služby je stanovená v čl. XVI. VOP GHP connection.
 3. Užívateľ zodpovedá za vznik škody z dôvodu zneužívania Služby, alebo ktorá vznikne v Sieti GHP connection, na Koncovom zariadení GHP connection, ako aj Technickom zariadení GHP connection, ako aj akýchkoľvek iných technických zariadeniach GHP connection, a to od okamihu ich umiestenia v priestore Užívateľa až do okamihu odstránenia týchto technických zariadení z priestorov Užívateľa firmou GHP connection.
 4. V ostatnom sa na zodpovednosť užívateľa voči GHP connection vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 5. Užívateľ je povinný po pridelení hesiel na webhostingové a e-mailové služby si tieto heslá chrániť a vhodne meniť. GHP connection nezodpovedá za zneužitie týchto hesiel.

 

Článok XV.
Reklamačný poriadok

 1. Pokiaľ dôjde Užívateľ k názoru, že GHP connection nepostupuje v súlade s uzatvorenou Zmluvou o pripojení, týmito VOP alebo Zákonom, a nedostatok nie je možné odstrániť dohodou, má právo uplatniť si reklamáciu na správnosť úhrady alebo na kvalitu verejnej elektronickej komunikačnej služby.
 2. Užívateľ je oprávnený reklamovať správnosť fakturovanej sumy za poskytovanie Služby vyčíslenej vo Faktúre a kvalitu poskytovanej Služby (z dôvodu Poruchy) v lehote tridsať dní odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie, inak toto jeho právo zanikne.
 3. Užívateľ môže reklamáciu uplatniť v sídle GHP connection, pričom GHP connection je povinná na požiadanie Užívateľa vydať písomné potvrdenie o mieste, čase, spôsobe a predmete reklamácie.
 4. GHP connection je povinná reklamáciu prešetriť a výsledok písomne oznámiť Užívateľovi do tridsať dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne doručená GHP connection. Ak GHP connection písomne neoznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie do tridsať dní od dátumu jej doručenia spoločnosti, reklamácia sa považuje za uznanú. V prípade, že prešetrenie reklamácie je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsaťdňovej lehote objektívne možné zabezpečiť, je GHP connection povinná výsledok svojho šetrenia oznámiť Užívateľovi do šesťdesiat dní odo dňa, kedy bola reklamácia účastníka platne doručená spoločnosti. GHP connection je povinná o predĺžení písomne informovať užívateľa pred uplynutím pôvodnej tridsať dňovej lehoty s uvedením dôvodov.
 5. Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady fakturovanej ceny za poskytovanie Služby nemá odkladný účinok na povinnosť Užívateľa zaplatiť dotknutú časť z ceny za poskytovanie Služby podľa príslušnej faktúry GHP connection, okrem prípadov, ak cena presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, kedy je GHP connection povinná umožniť Užívateľovi odklad zaplatenia časti ceny presahujúcej cenu za priemerný mesačný rozsah využívania Služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania úhrady alebo umožniť Užívateľovi zaplatenie tejto časti ceny v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania služby za celé obdobie využívania služby.
 6. V prípade, že reklamácia Užívateľa voči cene za poskytovanie Služby alebo reklamácia voči kvalite poskytovanej Služby bude firmou GHP connection uznaná za opodstatnenú, bude suma z ceny za poskytovanie Služby priznaná Užívateľovi v zmysle reklamácie zúčtovaná vo fakturačnom období nasledujúcom po tom období, v ktorom bola reklamácia firmou GHP connection uznaná.
 7. Užívateľ je oprávnený v zmysle Zákona predložiť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality verejnej služby, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a Účastník nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný.

 

Článok XVI.
Platobné podmienky

 1. Ceny za poskytnuté elektronické komunikačné a súvisiace služby (ďalej len „cena“) sú užívateľovi účtované vo výške a spôsobom stanoveným Cenníkom.
 2. Všetky ceny za poskytnutie príslušných telekomunikačných služieb konkrétnemu Užívateľovi sú Užívateľovi účtované faktúrou (ďalej len “faktúra”).
 3. Užívateľ je povinný platiť splatné čiastky ceny v lehote splatnosti, ktorá je uvedená na príslušnej faktúre.
 4. Cena sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet GHP connection.
 5. V prípade, že Užívateľ neuhradil cenu vyúčtovanú faktúrou v lehote jej splatnosti, zašle mu GHP connection upomienku, v ktorej určí užívateľovi dodatočnú lehotu na zaplatenie dlžnej sumy. Poplatok za upomienku, ako aj všetky náklady spojené so súdnym alebo mimosúdnym vymáhaním pohľadávky znáša Užívateľ.
 6. V prípade neuhradenia splatnej dlžnej čiastky je GHP connection oprávnená účtovať si úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
 7. GHP connection má po vzájomnej dohode právo požadovať vopred zálohu na požadované a poskytované Služby.
 8. Ostatné platobné podmienky pre telekomunikačné Služby sú stanovené v platnom Dodatku k Zmluve o pripojení.
 9. V prípade, že platný Dodatok k Zmluve o pripojení upravuje platobné podmienky pre určitú službu inak ako Cenník a VOP, majú jeho ustanovenia prednosť pred ustanoveniami VOP a Cenníka GHP connection.

 

Článok XVII.
Telekomunikačné tajomstvo a ochrana informácií a dát

 1. Predmetom telekomunikačného tajomstva sú:
  • informácie a dáta prijímané, prenášané, sprostredkúvané a uchovávané pri poskytovaní verejných telekomunikačných služieb,
  • mená a adresné údaje komunikujúcich strán,
  • prevádzkové doklady súvisiace s verejnými telekomunikačnými službami.
 2. Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri vykonávaní telekomunikačných činností alebo pri užívaní verejných telekomunikačných služieb.
 3. Predmet telekomunikačného tajomstva možno sprístupniť len osobe, ktorej sa týka, a štátnemu orgánu oprávnenému na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu, vyšetrovania, zisťovania a stíhania trestných činov alebo neoprávneného používania telekomunikačného zariadenia podľa príslušných všeobecne záväzných predpisov.
 4. Nahrávanie, odpočúvanie a ukladanie informácií a dát prenášaných prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí inými osobami ako sú komunikujúce osoby, okrem zmluvne dohodnutého spôsobu s užívateľom telekomunikačnej služby a v rámci výkonu zákonných oprávnení štátnych orgánov, nie je dovolené.
 5. Zákaz sa nevzťahuje na informácie, ktoré sa týkajú:
  • pôvodcu výhražného anonymného volania, obťažujúceho volania alebo zlomyseľného volania,
  • pôvodcu šírenia poplašnej správy alebo výhražných informácií,
  • pôvodcu volania zneužívajúceho verejnú telekomunikačnú službu využitím telekomunikačného zariadenia vo svoj prospech.
 6. Užívateľ podpisom zmluvy o pripojení dáva GHP connection výslovný súhlas so spracúvaním a využívaním svojich osobných údajov vrátane osobitných kategórií osobných údajov tak, ako sú definované v Zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 7. GHP connection sa zaväzuje nakladať s dôvernými informáciami v súlade s platnými právnymi predpismi a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách v čase a po skončení zmluvného času s užívateľom. GHP connection je oprávnená poskytnúť dôverné informácie tretím osobám, iba v prípadoch v rozsahu a za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi, právoplatnými rozhodnutiami súdov a správnych orgánov a v prípadoch, v ktorých Užívateľ udelil GHP connection na tento účel výslovný súhlas.
 8. GHP connection je povinná zachovávať telekomunikačné tajomstvo, predmet telekomunikačného tajomstva je oprávnená sprístupniť len v prípadoch ustanovených Zákonom.
 9. Osobné údaje Užívateľa získané pri vyplňovaní zmluvy o pripojení, dodatkov a iných zmluvných dokumentov, konkrétne meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, číslo telefónu a emailová adresa, sa využívajú v súlade so Zákonom len na činnosti spojené s nevyhnutnou evidenciou Účastníkov, zasielaním vyúčtovania, prípadne pre iné potreby GHP connection nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku siete GHP connection. Údaje budú spracovávané firmou GHP connection len do doby riadneho trvania zmluvy a vyrovnania všetkých záväzkov s Užívateľom.

Článok XVIII.
Doručovanie písomností

 1. Písomnosti, ktoré je GHP connection alebo Užívateľ povinný doručiť druhej strane na základe Zákona, Zmluvy o pripojení alebo VOP GHP connection sú obe strany povinné doručovať osobne alebo prostredníctvom pošty na adresu uvedenú na príslušnej Zmluve o pripojení.
 2. Užívateľom, u ktorých platné právne predpisy dovoľujú doručovanie písomností (faktúry, vyúčtovania, upomienky, iné správy a informácie) v inej ako písomnej forme alebo pokiaľ postačuje doručenie písomností v inej ako písomnej forme, je GHP connection oprávnená doručovať tieto písomnosti v elektronickej forme do Užívateľovej kontaktnej emailovej schránky uvedenej v Zmluve o pripojení.
 3. Po uzatvorení Zmluvy o pripojení je Užívateľ povinný písomne oznámiť GHP connection každú zmenu adresy na doručovanie. Až do okamihu doručenia oznámenia o zmene adresy GHP connection sa pre účely týchto VOP GHP connection považuje za adresu určenú na doručovanie adresa, ktorá bola GHP connection oznámená ako posledná.
 4. Písomnosti doručované GHP connection v zmysle platnej Zmluvy o pripojení alebo VOP GHP connection na adresu na území Slovenskej republiky prostredníctvom pošty, ako doporučené listové zásielky s doručenkami sa považujú za doručené Užívateľovi v 5 deň po ich odovzdaní pošte na doručenie, ak boli zaslané poštou na adresu Užívateľa uvedenú na Zmluve o pripojení alebo neskôr písomne oznámenú GHP connection.
 5. Všetky správy, upomienky a iné informácie posielané firmou GHP connection Užívateľovi v súvislosti so Zmluvou faxom, elektronickou poštou alebo formou listu sa považujú za riadne doručené Užívateľovi uplynutím dvadsiateho prvého dňa odo dňa ich zaslania Užívateľovi na jeho poslednú známu adresu. Ak Užívateľ v tejto lehote oznámi GHP connection, že listina mu nebola doručená, bude mu doručený opis tejto listiny.

 

Článok XIX.
Postavenie Všeobecných obchodných podmienok a Cenníka

 1. VOP GHP connection ako aj platný Cenník tvoria prílohu a neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o pripojení.
 2. VOP GHP connection a platný Cenník sa použijú na úpravu tých vzťahov, ktoré konkrétna Zmluva o pripojení neupravuje priamo.
 3. Ustanovenia konkrétnej Zmluvy o pripojení majú prednosť pred ustanoveniami VOP firmy GHP connection.
 4. Užívateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že spolu so zmluvou o pripojení sa oboznámil s VOP v platnom znení.

 

Článok XX.
Príslušné právo a rozhodovanie sporov

 1. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení a VOP GHP connection platí právo SR a to aj v prípade, že služby podľa Zmluvy o pripojení boli poskytnuté na území iného štátu, alebo užívateľ služby je cudzincom.
 2. V prípade sporu je daná príslušnosť súdu v zmysle Občianskeho súdneho poriadku, pričom miestne príslušný súd je určený podľa miesta a sídla GHP connection.
 3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené Zmluvou o pripojení alebo VOP GHP connection sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v platnom znení, a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Sídlo

GHP connection, s.r.o.
Richvald 334
085 01 Richvald

IČO: 46 273 107
IČ DPH: SK2023311961

IBAN: SK21 1100 0000 0029 2686 2412

Kontaktujte nás

Telefonicky:
kancelária: 0696 850 169
                  0951 191 379
technici: 0918 326 204
              0911 65 64 69

Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Váš poskytovateľ internetu

 

Scroll to top
Uložiť
Nastavenia cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Viac informácíí
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie účinnosti webovej lokality a na pochopenie toho, ako funguje.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdia trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť