Reklamačný poriadok GHP connection si môžete stiahnuť tu: 

  1. Pokiaľ dôjde Užívateľ k názoru, že spoločnosť GHP connection, s.r.o. (ďalej len GHP connection) nepostupuje v súlade s uzatvorenou zmluvou o pripojení, všeobecnými obchodnými podmienkami alebo zákonom o elektronických komunikáciách, a nedostatok nie je možné odstrániť dohodou, má právo uplatniť si reklamáciu na správnosť faktúry, kvalitu poskytovanej služby alebo vadu zariadenia.
  2. Užívateľ je oprávnený reklamovať správnosť faktúry, kvalitu poskytovanej služby alebo vadu zariadenia v lehote tridsať dní odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie, inak toto jeho právo zanikne.
  3. Užívateľ môže reklamáciu uplatniť v sídle GHP connection, pričom GHP connection je povinná na požiadanie užívateľa vydať písomné potvrdenie o mieste, čase, spôsobe a predmete reklamácie.
  4. GHP connection je povinná reklamáciu prešetriť a výsledok písomne oznámiť užívateľovi do tridsať dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne doručená GHP connection. Ak GHP connection písomne neoznámi užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie do tridsať dní od dátumu jej doručenia spoločnosti, reklamácia sa považuje za uznanú. V prípade, že prešetrenie reklamácie je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsaťdňovej lehote objektívne možné zabezpečiť, je GHP connection povinná výsledok svojho šetrenia oznámiť užívateľovi do šesťdesiat dní odo dňa, kedy bola reklamácia účastníka platne doručená spoločnosti. GHP connection je povinná o predĺžení písomne informovať užívateľa pred uplynutím pôvodnej tridsať dňovej lehoty s uvedením dôvodov.
  5. Reklamácia vo veci prešetrenia správnosti faktúry nemá odkladný účinok na povinnosť užívateľa zaplatiť dotknutú časť z ceny za poskytovanie služby podľa príslušnej faktúry GHP connection, okrem prípadov, ak cena presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, kedy je GHP connection povinná umožniť užívateľovi odklad zaplatenia časti ceny presahujúcej cenu za priemerný mesačný rozsah využívania služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania úhrady alebo umožniť užívateľovi zaplatenie tejto časti ceny v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania služby za celé obdobie využívania služby.
  6. Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech účastníka, ale rozsah poskytnutej služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, užívateľ zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný rozsah využívania služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania služby za celé obdobie využívania služby.
  7. V prípade, že reklamácia užívateľa voči cene za poskytovanie služby alebo reklamácia voči kvalite poskytovanej služby bude firmou GHP connection uznaná za opodstatnenú, bude suma z ceny za poskytovanie služby priznaná užívateľovi v zmysle reklamácie zúčtovaná vo fakturačnom období nasledujúcom po tom období, v ktorom bola reklamácia firmou GHP connection uznaná.
  8. Užívateľ má právo obrátiť sa na GHP connection so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým GHP connection vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že GHP connection porušil jeho práva. Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, podľa zákona č. 391/2015 Z. z., ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Sídlo

GHP connection, s.r.o.
Richvald 334
085 01 Richvald

IČO: 46 273 107
IČ DPH: SK2023311961

IBAN: SK21 1100 0000 0029 2686 2412

Kontaktujte nás

Telefonicky:
kancelária: 0696 850 169
                  0951 191 379
technici: 0918 326 204
              0911 65 64 69

Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Váš poskytovateľ internetu

 

Scroll to top
Uložiť
Nastavenia cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Viac informácíí
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie účinnosti webovej lokality a na pochopenie toho, ako funguje.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdia trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť